Cursus Kennismaking UAV, RAW, UAV Geïntegreerde Contracten en BPKV
logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden

Kennismaking UAV, RAW, UAV Geïntegreerde Contracten en BPKV

  • Boek_RAW_BEPALINGEN_CROW_2020
  • False
  • False
  • False
  • False
  • False
  • False
  • False
  • False
  • False

UAV en RAW Basis:
Tijdens deze cursus leert u de beginselen kennen van de RAW-systematiek, de juridische regelgeving en UAV 2012
 
Uitvoeren met RAW:
Met deze cursus beschikt de u over de basisbeginselen om RAW-bestekken uit te voeren.  

RAW Contractadministratie:
U leert de theorie kennen die ten grondslag ligt aan het administreren, verrekenen en afrekenen van een RAW-bestek, het leren opstellen van weekstaten, termijnstaten en (voorlopige) eindafrekeningen en het correct afrekenen binnen de aannemingssom; het maken van (week)rapporten volgens paragraaf 27 van de UAV en de eisen aan een algemeen tijdschema volgens paragraaf 26 van de UAV.

Registratie en controleren voor aannemers:
U leert in de uitvoering om te gaan met RAW-bestekken. Faalkosten tijdig signaleren en omgaan met risico’s en contractuele verplichtingen waarmee men te maken krijgt in een RAW-bestek.

BPKV
• Wat is de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding?
• Wat betekent BPKV voor de opdrachtgever, aannemer en de uitvoering?

Voor wie?

Voor medewerkers die in hun dagelijks werk te maken hebben met contractvormen en aanbestedingen.

Toelating

Geen.

Inhoud

Theorie
Basis UAV 1989 / 2012
De UAV 1989/2012 is het algemene en administratieve kader dat wordt gebruikt bij het traditionele samenwerkingsconcept. Hierbij is sprake van een duidelijke scheiding in rechten en plichten voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Zo ligt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en het bestek bij de opdrachtgever en is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. Daarnaast is er een directie die, als vertegenwoordiger van de opdrachtgever, toezicht houdt op de naleving van de overeenkomst.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: aanvang van het werk, verplichtingen van de opdrachtgever en de aannemer, bestek en tegenstrijdigheden in het contract, bouwstoffen, meer- en minderwerk, aansprakelijkheid voor schade en gebreken, onvoldoende werk, opneming en oplevering. Daarnaast worden specifieke UAV 2012 onderwerpen nader behandeld.
 
Basis RAW
Duidelijke afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer draagt bij aan het wederzijds vertrouwen en het welslagen van een project. Binnen de GWW zijn deze afspraken gebundeld in de RAW-systematiek en de STABU-systematiek. Tijdens de cursus worden de beginselen van deze RAW-systematiek geleerd en wordt de STABU kort toegelicht.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: uitgangspunten, doelstellingen, bepalingen, beschrijvingen, hoeveelheden, bijzonderheden. De theorie wordt overgebracht aan de hand van onderwerpen uit de praktijk en mede door jarenlange ervaring op het terrein van RAW/UAV jurisprudentie en mediation.

Uitvoeren met RAW
Wie schrijft die blijft is hierbij het devies. De heldere afspraken die de RAW voorstaan zullen praktisch inhoud dienen te krijgen op de werkvloer. De verhoudingen tussen de diverse onderdelen van een RAW bestek, het kennen of weten te vinden van de standaard Technische Bepalingen is hierin niet onbelangrijk. Daarnaast zal de uitvoerder tijdig de problemen of wijzigingen dienen te onderkennen in de werkelijke uitvoering. Hiervoor is het tijdig melden en registreren een wezenlijk onderdeel. Tevens wordt een verband gelegd tussen het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf en de eisen in het contract. Daarnaast wordt er bijzondere aandacht besteed aan de paragrafen van de RAW/UAV die in bijzonderheid de projectleider, de werkvoorbereider & de uitvoerder betreffen. Zo krijgt paragraaf 27 van de UAV1989/2012 alle aandacht.

RAW Contractadministratie/ Rekenen met RAW en UAV
De financiële paragraaf 40 van de UAV 1989/2012 kent in de RAW systematiek haar eigen interpretatie. Het verrekenen van de Aanneemsom door middel van periodieke productieverantwoording is hierin kenmerkend.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde; Inschrijvingsstaat, Type hoeveelheden, Verrekenprijzen, Weekstaten, Weekrapporten, Termijnstaten, Extra declaraties, Meer- en minderwerk administratieve verantwoording, Staat van Afrekening en Eindafrekening. De training is interactief en wordt aan de hand van casussen in groepsverband behandeld/uitgewerkt. Het zelfstandig opstellen van een Termijnstaat en Eindafrekening is tevens de doelstelling van deze training. De training is nadrukkelijk geen “knoppencursus” maar geeft de systematiek aan. 

Registratie en controleren voor aannemers
Dit is een verdere verdieping van de training Uitvoeren met RAW.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: Het onderkennen van de diverse teamrollen en de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden; De achtergronden, taken en mandaten van de Directie UAV. De standaard en project specifieke controle mechanismen binnen de RAW/UAV; VISI (afspraken stelsel); Kansen en risico’s binnen RAW bestekken; Door middel van het juist toepassen van administratieve en juridische aspecten vindt er verdere professionalisering plaats. Dit draagt voor een groot deel bij aan het goed slagen, in financieel opzicht, van het project.
Terugkoppeling naar projectverwerving en calculatie zorgt voor “Leermomenten” op alle niveaus; tevens draagt dit bij aan het terugdringen van faalkosten.

UAV-GC 2005
De UAV-GC wordt slechts zijdelings behandeld, tenzij de groep er meer van wil weten.

Resultaat
Aan het einde van de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname.

Duur

3 dagen.

Downloads

In-company

Modern en zeer effectief: een in-company training. Wij organiseren het voor u, geheel op maat. Vraag vrijblijvend een offerte op via info@somabedrijfsopleidingen.nl.

Investering

€ 1075,00


Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en gelden voor cursusjaar 2023-2024. Prijzen zijn excl. BTW.

Contactgegevens

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
T. (0341) 499 450
Stuur een E-mail